Konferenca komunala
Javna služba oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje pravice do pitne vode v RS
mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor

Javna služba oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje pravice do pitne vode v RS
mag. Iztok Rozman, Zbornica komunalnega gospodarstva

Varnostni načrti za pitno vodo kot varovalka pred sprejemanjem napačnih odločitev  

doc. dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Sodelovanje med pripravljavcem strokovnih podlag za določitev vodovarstvenega območja in izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo – uveljavljanje dobrih praks
mag. Joerg Prestor, Miro Mavc, Geološki zavod Slovenije

Zasnova verifikacijskega monitoringa pitne vode
dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor