Konferenca komunala

1. DAN – OSREDNJI SISTEMSKI DEL

8.15–9.00
Registracija udeležencev in dobrodošlica

Sponzor: 

9.00–9.20
Otvoritev konference
Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva
 
Pozdravni nagovor
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek
 
Uvodni nagovori
Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske Zbornice Slovenija
Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije

9.20–11.00
EurEau – naš glas v Evropi*
Oliver Loebel, EurEau

ZKG tudi v preteklem letu uspešno in v zadovoljstvo članov
Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Kakovost storitev kot dejavnik uspešnega poslovanja komunalnih podjetij
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Model poslovne odličnosti EFQM v perspektivi komunalnih podjetij
mag. Uroš Gunčar, NETS, d. o. o., Kranj 

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:

11.30–13.00
Zaposleni kot ključni gradniki kakovostnih storitev
mag. Sergeja Planko, Partner team, d. o. o.

Ustvarjalno vodenje za kakovostno poslovanje
mag. Nastja Mulej, deBono.si

13.00–15.00
Kosilo

Sponzor:

15.00–17.00
OKROGLA MIZA: KOMUNALNI STANDARD IN KAKOVOST BIVANJA
Sodelujejo: prof. dr. Mihael J. Toman, doc. dr. Pavel Gantar, Milenca Krajnc, izr. prof. Arne Hodalič
Moderator: Miran Lovrič

19.00
Slavnostna večerja z družabnim programom

Sponzor: 

Sponzor družabnega programa: 

 

2. DAN – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

8.00–9.00
Registracija udeležencev in dobrodošlica

Sponzor:  

A) EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00

Kako drage so komunalne storitve?
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

»Komunale so nas s cenami lopnile po glavi«; Pomen komuniciranja z uporabniki javnih storitev
dr. Klement Podnar, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

Pogled v prakso skozi odločitve Komisije za spremljanje in razlago kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti
Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

 

11.30–13.00
Najemna razmerja in stvarni vložki – vpliv na kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

Pomen notranjih kontrol za učinkovitejše poslovanje
mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

B) OSKRBA S PITNO VODO

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Informacijski sistem javnih služb varstva okolja na področju oskrbe s pitno vodo
mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor

Javna vodovodna omrežja kot hidrantna omrežja
dr. Sašo Šantl, Inštitut za vode Republike Slovenije

Odprava motnosti pitne vode s postopkom ultrafiltracije
Istok Zorko, Komunala Novo mesto, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Direktiva o pitni vodi in povezana EU-zakonodaja*
Oliver Loebel, EurEau

AMIIGA in lokalni načrt upravljanja vira pitne vode – zakaj ga potrebujemo?
mag. Joerg Prestor, Geološki zavod Slovenije; dr. Brigita Jamnik, JP Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

C) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Modro zeleno ravnanje z vodo
dr. Marjeta Stražar, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o.

Pričakovane spremembe EU-zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda*
Oliver Loebel, EurEau

Uporaba modelov za učinkovito upravljanje padavinskih voda v urbanih okoljih
Matej Radinja, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Kako ravnamo z izčrpanimi usedlinami ob čiščenju kanalizacijskega omrežja
Ingeborg Waschl, Prodnik, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:

11.30–13.00
Problemi in izzivi zbiranja in obdelave podatkov na področju GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Janez Dodič in Blaž Pokeršnik, Ministrstvo za okolje in prostor

Sodobni pristopi pri uporabi in vizualizaciji rezultatov primerjalne analize
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe; Rok Pirnat, B2, d. o. o.

D) RAVNANJE Z ODPADKI

Moderatorka: mag. Brigita Šen Kreže

9.00–11.00
Delovanje sistema ravnanja z odpadki v Sloveniji
mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor; Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo – model trajnostnega poslovanja
dr. Tjaša Redek, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta

Zakaj je pomembno zadovoljstvo uporabnikov in kako ga meriti?
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Merjenje zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi storitvami
Denis Bele, Komunala Izola, d. o. o. 

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:   

11.30–13.00
KOC KROG – katere kompetence so potrebne za kakovostno izvajanje storitev
Martina Kranjc, Snaga, d. o. o.;  Natalija Žunko, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova

Embalaža iz plastike – od odpadka do dragocenega vira surovin (predstavitev projekta PlastiCircle)
Mirjam Britovšek in Špela Šeliga, Mestna občina Velenje

E) UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Moderator: mag. Gregor Klemenčič


9.00–11.00

Narava v urbanih sredinah
dr. Mihael Jožef Toman, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta

Izzivi urejanja javnih zelenih površin – od drevesom prijaznega mesta do zelene infrastrukture
dr. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Vzdrževanje mestnih dreves – primeri iz prakse
dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.

Pomen katastrov za kakovost storitev pri urejanju javnih zelenih površin
Tanja Grmovšek, Arborist Tanja Grmovšek, s. p.

* Predavanje bo v angleščini.

 

GENERALNI SPONZOR KONFERENCEPOKROVITELJ KONFERENCE