Konferenca komunala

1. DAN – OSREDNJI SISTEMSKI DEL

8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–9.30
Otvoritev konference in uvodni nagovori

9.30–11.15
Odgovornost kot dinamični vedenjski proces
mag. Jani Prgič, Svetovalno-izobraževalni center MI

Sodelovalno voditeljstvo
mag. Sonja Klopčič, Voditeljstvo, vodenje, razvoj in svetovanje

Izzivi ekonomike in upravljanja služb na lokalni ravni
dr. Primož Pevcin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za javno upravo

11.15–11.45
Odmor

11.45–12.45
Odgovorno in učinkovito vodenje komunalnih podjetij
Miran Lovrič, Zbornica komunalnega gospodarstva

Pogled občin na upravljanje komunalnih podjetij
Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije

12.45–13.00
Podelitev priznanj GZS Zbornice komunalnega gospodarstva

13.00–15.00
Kosilo

15.00–17.00
OKROGLA MIZA: ODGOVORNO VODENJE IN OBVLADOVANJE SPREMEMB

19.00
Slavnostna večerja in zabavni program v restavraciji Kaiser


2. DAN – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

8.30–9.00
Registracija udeležencev

A) EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00

Vpliv novih Slovenskih računovodskih standardov 2016 na poslovanje komunalnih podjetij 
dr. Meta Duhovnik, Slovenski inštitut za revizijo

Novi Zakon o javnem naročanju 
mag. Uroš Škufca, PRAETOR, d. o. o.

Rezultati primerjalne analize in njihova uporaba v procesu določanja cen komunalnih storitev
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Sistem enotnih cen – ekonomski vidik 
mag. Matej Loncner, BM Veritas, d. o. o. 

Sistem enotnih cen – pravno-davčni vidik 
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

B) OSKRBA S PITNO VODO

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Oskrba s pitno vodo v povezavi s pravico do vode 
mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor

Varnostni načrti za pitno vodo kot varovalka pred sprejemanjem napačnih odločitev 
doc. dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Sodelovanje med pripravljavcem strokovnih podlag za določitev vodovarstvenega območja in izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo – uveljavljanje dobrih praks
mag. Joerg Prestor, Miro Mavc, Geološki zavod Slovenije

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00

Zasnova verifikacijskega monitoringa pitne vode 
dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor

Rezultati primerjalne analize oskrbe s pitno vodo in kako jih lahko uporabimo v praksi 
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

C) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Rezultati primerjalne analize na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode in kako jih lahko uporabimo v praksi
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Pregled MKČN do 50 PE – iz teorije v prakso 
Urban Čepon, Javno komunalno podjetje Grosuplje, d. o. o.

Blato iz KČN - možni načini dolgoročnih rešitev 
Mitja Gorjan, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava 
mag. Gregor Ficko, Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o.

Optimizacija procesov vodenja na čistilni napravi 
Matjaž Najžer, HACH

D) RAVNANJE Z ODPADKI

Moderator: Drago Dervarič

9.00–11.00
Zero Waste na Međimurski način
Siniša Radiković, Komunalno podjetje Prelog, Hrvaška

Predstavitev primerjalne analize ravnanja z odpadki v državah EU 
Igor Petek, Snaga, javno podjetje, d. o. o. 

Usmeritve krožnega gospodarstva v EU 
Branko Kosi, Snaga, d. o. o. Maribor

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Problematika odpadne embalaže v Sloveniji
Zoran Rodič, Embakom, d. o. o.

Operativni program ravnanja z odpadki 
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor